Глосарій

Акції (гол. Aktie, нім. Aktie) – цінні папери, випущені акціонерними товариствами без встановленого терміну обігу. Акція засвідчує внесення її власником частки в акціонерний капітал (статутний фонд) товариства. Акція дає такі права: на отримання частини прибутку у вигляді дивідендів; на продаж акції на ринку цінних паперів; на участь в управлінні акціонерним товариством (звичайні акції); на отримання частини майна акціонерного товариства або вартості цієї частини майна при ліквідації товариства.

Привілейовані акції дають право на отримання заздалегідь встановлених дивідендів, але позбавляють права брати участь в управлінні за допомогою голосування в ході прийняття рішень на зборах акціонерів.

Звичайні (прості) акції дозволяють отримувати дивіденди, що визначаються за підсумками господарської діяльності року і дають право голосу на зборах акціонерів.

Брокер (англ. Broker) – особа, біржовий працівник, учасник ринку, агент ринкових відносин, який виступає в ролі посередника між продавцями і покупцями товарів, цінних паперів, валюти. Брокери сприяють укладенню торгових угод, “з’єднуючи” між собою покупців та продавців. Брокери діють за дорученням своїх клієнтів і за їх рахунок, отримуючи плату або винагороду у вигляді комісійних при укладанні угоди. У ролі брокера можуть виступати окремі особи, фірми, організації.

Біржа (від нім. Bürse, лат. Bursa – гаманець) – регулярно функціонуючий, організаційно певний оптовий ринок однорідних товарів, на якому укладаються угоди купівлі-продажу великих партій товару. Біржа, граючи роль посередника в торгових операціях, сприяє встановленню контактів між продавцями і покупцями товару і формування оптових ринкових цін за допомогою біржових торгів. Залежно від виду представлених на біржі товарів розрізняють:
товарні біржі, які торгують матеріальними цінностями;
фондові біржі, які торгують цінними паперами;
валютні біржі, які торгують валютою;
універсальні біржі, які торгують різноманітними товарами;
біржі праці, які сприяють працевлаштуванню безробітних та осіб, які бажають змінити місце роботи.

Валовий внутрішній продукт (ВВП) – один з найважливіших макроекономічних показників, що виражає обчислену в ринкових цінах сукупну вартість кінцевого продукту (продукції, товарів і послуг), створеного протягом року всередині країни з використанням факторів виробництва, що належать як даній країні, так і іншим країнам . Валовий внутрішній продукт може бути обчислений наступними методами: а) як сума доданих вартостей у всіх галузях (виробничий метод); б) як сума доходів від використаних за рік факторів виробництва (розподільний метод); в) як сума витрат на придбання товарів і послуг, створених протягом року в країні (метод кінцевого використання – потоку витрат). У системі національних рахунків ВВП використовується в якості ключового макроекономічного показника.

Блакитні фішки” – акції найбільших і найбільш відомих компаній з гарною прибутковістю і стійкою практикою виплати дивідендів.

Грошовий потік (потік готівки) (Cash Flow) – Приплив або відтік капіталу як результат діяльності за певний період.

Дериватив – похідний фінансовий інструмент, договір, що передбачає відповідно до його умовами реалізацію прав та / або виконання зобов’язань, пов’язаних зі зміною ціни базового активу, що лежить в основі даного фінансового інструменту, і провідних до позитивного або негативного фінансового результату для кожної сторони. Найбільш поширені деривативи: ф’ючерси та опціони.

Депозитарні розписки – банківська розписка на акції іноземної компанії, депоновані в цьому банку; депозитарна розписка дає ті ж права, що і акція, котирується в доларах і вільно обертається на біржі і на позабіржовому ринку.

Диверсифікація – вкладення коштів в різні за ступенем ризику активи.

Дивіденди – Грошові платежі, виплачувані акціонерам корпорацією.
Дилер – Особа, сприяюче торгівлі фінансовими активами шляхом створення запасів різних цінних паперів. Купуючи папери, дилер збільшує запас, а продаючи – зменшує його, отримуючи прибуток за рахунок різниці цін купівлі та продажу.

Дисконтування – продаж фінансового інструменту за ціною нижче номінальної.

Довірче управління – Здійснення Довірчим керуючим від свого імені і за винагороду протягом визначеного договором строку будь-яких правомірних юридичних і фактичних дій з майном, переданим у довірче управління, в інтересах Засновника управління або Вигодонабувача.

Дроблення акцій – “розщеплення” акціонерного капіталу за допомогою збільшення кількості акцій, що не приводить до зростання вартості компанії.

Інвестиційний портфель – Набір різних інвестиційних проектів, здійснюваних приватною особою або компанією.

Інвестор (від англ. Investor – вкладник) – юридична або фізична особа, яка здійснює інвестиції, вкладає власні позикові або інші залучені кошти в інвестиційні проекти. Інвестиційний капітал, вкладений інвестором, може бути представлений у вигляді фінансових ресурсів, майна, інтелектуального продукту. Інвестори зазвичай не просто вкладають капітал у справу, подібно бізнесменам, але здійснюють довготривалі вкладення в досить великі проекти, пов’язані зі значними виробничими, технічними, технологічними перетвореннями, нововведеннями. Як інвесторів виступають держава, регіони, організації, підприємства, підприємці, приватні особи, гравці на ринках цінних паперів.

Індекс – зведений показник курсів декількох цінних паперів, як правило, акцій, що відображає рівень попиту на фондовому ринку.
Індекс споживчих цін – індекс, що характеризує зміну вартості споживчого кошика товарів і послуг. Індекс споживчих цін – показник, що відображає середню зміну цін за певний період (зазвичай за місяць) на фіксований набір товарів і послуг.

Індикатори – математично оброблені дані про ціни фінансового інструменту, що дозволяють судити про наявний тренді і його передбачувані зміни.

Інсайдери – представники керівництва компанії-емітента або обізнані особи, які мають доступ до інформації, здатної істотно вплинути на вартість цінних паперів емітента, але в даний момент, закритою для широкого кола інвесторів.

Капіталізація ринкова – сумарна вартість випущених в обіг звичайних і привілейованих акцій.

Комісія – Оплата брокерській фірмі за послуги з торгівлі цінними паперами.

Котирувальний лист – список цінних паперів, які пройшли процедуру лістингу та відповідають вимогам організаторів торгівлі.

Коефіцієнт бета – показує відношення мінливості ціни акції компанії до мінливості ринку в цілому.

Кредитне плече – співвідношення суми активів інвестора до суми активів, взятих ним позику у брокера для маржинальних операцій з цінними паперами.

Ліквідність – показник якості цінних паперів, що характеризує здатність їх швидкого звернення в грошові кошти без втрат для власника.

Лістинг – включення цінних паперів в котирувальний лист біржі та здійснення контролю за їх відповідністю умовам та вимогам організатора торгівлі.

Маржін левел (margin level) – рівень позикових коштів, досягши якого брокер може вимагати від Вас закриття позицій, які дозволять збільшити рівень маржі.

Маржін колл (margin call) – рівень позикових коштів, досягши якого брокер має право примусово закрити Вашу позицію для збільшення рівня маржі до margin level.

Маржинальне кредитування – кредитування інвестора грошовими коштами або цінними паперами під заставу поточної вартості його активів (цінних паперів і або коштів).

Маркет-мейкер – учасник торгів, що підтримує необхідний рівень ліквідності (ціну попиту і ціну пропозиції) цінного паперу шляхом покупки або продажу лотів у зазначених цінових кордонах.

Міноритарні акціонери – акціонери, які володіють порівняно малою часткою акцій компанії (менше контрольного пакета).
Номінальна вартість цінного паперу – номінальна вартість, що встановлюється для цінних паперів при їх емісії.

Номінальний утримувач – професійний учасник ринку, який є власником цінних паперів, що належать третім особам, та здійснює операції з ними на вимогу власників.

Облігація (від лат. Obligatio – зобов’язання), цінний папір на пред’явника, що надає її власникові право на отримання доходу у вигляді фіксованої процентної ставки.
– Державна боргове зобов’язання, емітований державою;
– Корпоративна боргове зобов’язання, емітований корпорацією;
– Конвертована облігація, яку можна поміняти на акції того ж емітента.

Опціон (англ. Option – вибір) – у біржовій практиці – угода, за якою сплата відомої премії дає право купити або продати цінні папери або товари за встановленою ціною в будь-який день протягом певного періоду або взагалі відмовитися від угоди без відшкодування збитків. Розмір премії визначається з урахуванням ризику коливання цін та курсів.

Пайовий інвестиційний фонд (ПІФ) – відокремлений майновий комплекс, що складається з майна, переданого в керуючій компанії засновником (засновниками) довірчого управління з умовою об’єднання цього майна з майном інших засновників довірчого управління, і з майна, отриманого в процесі такого управління, частка у праві власності на яке засвідчується цінним папером, що видається компанією, що управляє.

Позиція
– Довга – виникає, коли інвестор купує цінні папери в надії на зростання курсової вартості
– Коротка – виникає, коли інвестор, в надії на падіння курсової вартості, продає цінні папери, взяті в борг у брокера; при цьому зобов’язання повернути паперу брокеру зберігається при будь-якому поведінці ціни.

Похідні інструменти – контракти, вартість яких визначається вартістю базових (основних) активів.

Проспект емісії – містить дані про емітента та про його фінансове становище, відомості про майбутній випуск емісійних цінних паперів.

Професійний учасник ринку цінних паперів – учасник торгів діє на підставі виданої ліцензії про здійснення однієї або декількох видів діяльності: брокерської, дилерської діяльності, діяльності з управління цінними паперами, клірингової діяльності, депозитарної діяльності, діяльності з ведення реєстру власників цінних паперів, діяльності з організації торгівлі на ринку цінних паперів.

Реєстратор – спеціалізовані компанії, уповноважені вести реєстри акціонерів (списки власників цінних паперів).

Ризик – невизначеність, пов’язана з вартістю інвестицій наприкінці періоду інвестування.
– Системний ризик, пов’язаний з несприятливою ситуацією на ринку в цілому;
– Специфічний ризик, пов’язаний з неефективністю діяльності емітента цінних паперів.

Скальпування (Скальпинг) – це техніка заробляння грошей на невеликих коливаннях цін. Завдання скальпера заробити 5-10-15 тиків на кожній угоді, при цьому він ризикує не більше 2-3-6 тиків. У результаті вчинення безлічі таких угод протягом дня, скальпер може заробити пристойні гроші. Головний секрет успіху скальпера – це швидкий вхід і вихід з позиції. Для цього, як правило, використовуються Limit ордера. Якщо скальпер купив який-небудь інструмент він, як правило, відразу ж пропонує його на продаж 5-10-15 тиків вище. Як тільки у нього з’явилися сумніви він відразу ж виходить з позиції, – ця техніка не залишає часу на роздуми. Перші місця на трейдерських конкурсах дістаються завжди скальпинг-трейдерам.

Власний капітал – акціонерний капітал компанії або чиста вартість належних акціонерам активів.

Спот-ринок – ринок акцій, на якому обмін активів на гроші відбувається безпосередньо під час операції.
Строковий ринок – це ринок, де укладаються угоди, за якими виконання провадиться після закінчення певного терміну на умовах, визначених у момент укладання угоди. Фактично в терміновій угоді здобуваються не реальні активи, а права / обов’язки на купівлю / продаж базового активу. При цьому черговість угод не має значення. Не маючи базового активу, Ви можете укласти контракт на його продаж, точно також як і на його покупку. Найбільш поширеним інструментом термінового ринку є ф’ючерси.

Спред – різниця між ціною купівлі та ціною продажу цінного паперу в один і той же момент часу.

Стоп-заявка – торгова заявка, визначальна “стоп” – ціну. Якщо вартість цінного паперу досягає цієї ціни, тоді заявка набуває чинності.

Стоп-ціна – ціна, названа інвестором при подачі “стоп” -заявка або “стоп” -заявка з обмеженням ціни і визначальна кордон, на якій заявка набуває чинності.

Технічний аналіз – дослідження ринку цінних паперів, засноване на вивченні трендів, діна¬мікі цін, обсягів торгів фінансовими інструментами і за допомогою різних математичних індикаторів.

Тікер – букви і цифри, якими позначається емітент в торговельній системі.

Тренд – напрямок, в якому змінюються ціни.

Рівень маржі – процентне вираження суми позикових коштів по відношенню до всієї суми портфеля інвестора.

Фундаментальний аналіз – Напрямок в аналізі цінних паперів, яке прагне визначити їх справжні вартості, виходячи з вивчення пов’язаних із ними економічних чинників. Справжні вартості порівнюються з поточними цінами з метою визначення величин відхилення.

Ф’ючерс – контракт про купівлю або продаж фінансового інструменту за обумовленою ціною в заздалегідь встановлену дату;

Хеджування (Hedge) – Політика нейтралізації ризику інвестицій шляхом використання взаємно погашають один одного контрактів, внаслідок чого потенційні вигоди і збитки компенсуються.

Ціна покупки – (bid price) найвища ціна на даний момент часу, яку покупець згоден заплатити за цінний папір.

Ціна продажу – (ask price) найнижча на даний момент часу, яку продавець згоден продати свою цінну.

Ціна відкриття – Ціна, за якою була здійснена перша угода з даного цінного папері після відкриття біржі.

Ціна закриття – ціна останньої угоди за день по даній цінному папері.

Ціна виконання (“страйк”) – Ціна, за якою покупець опціону може придбати (у разі опціону “колл”) або продати (у разі опціону “пут”) актив, на який випущений опціон. Для ф’ючерсу – ціна, за якою відбудеться виконання контракту.

Цінний папір – грошовий документ, що засвідчує майнове право або відношення позики власника документа по відношенню до його емітенту.

Чиста вартість активів – Ринкова вартість активів компанії за вирахуванням всіх зобов’язань.

Емітент – будь-який орган або організація (державний банк, фінансово-кредитна установа, підприємство, компанія), що випускають в обіг гроші та цінні папери, що виробляють емісію.

Електронний Цифровий Підпис (ЕЦП) – електронний аналог звичайної підпису на папері, який прикріплюється до файлу даних автором (передплатником) і захищає файл від несанкціонованої модифікації. Наявність ЕЦП є обов’язковою умовою для отримання прямого доступу до біржі через Інтернет, тому забезпечує конфіденційність переданої інформації та ідентифікацію Клієнта.

Японські свічки – вид інтервального графіка, застосовуваний головним чином для відображення змін біржових котирувань акцій, цін на сировину і т. д.
«Свіча» складається з чорного або білого тіла і верхньої / нижньої. Верхня і нижня межа тіні відображає максимум і мінімум ціни за відповідний період. Межі тіла відображають ціну відкриття і закриття. Якщо в цілому ціни зросли, то тіло біле (Не закрашене, світле), нижня межа тіла відображає ціну відкриття, верхня – ціну закриття. Якщо ціни знизилися, то тіло чорне (закрашене, темне), верхня межа тіла відображає ціну відкриття, нижня – ціну закриття.